فلوچارت

واحد تهیه

و

 آزمایش ماسه

واحد ماهیچه سازی و

 دستگاه خشک کن

 ماهیچه

واحد کوره ها

واحد

 HWS

واحد شات پلاست

و

شات پینینگ

 تست های غیر مخرب

و

تست های کیفیت

واحد رنگ زنی

All Rights Reserved for Tohid Khorasan Company @ 2017